Ósmy zjazd II semestru odbył się w dniach 16-17.06.2018r.
Szczegółowy harmonogram ósmego zjazdu dostępny jest tutaj.

Warunki rekrutacji

Rozpoczęcie VIII edycji Studiów Podyplomowych planowane jest w październiku 2017 roku.

Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe, przynajmniej na poziomie licencjackim.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania wymaganych opłat.

Planowana minimalna liczba uczestników wynosi 15 osób (informujemy, że w razie zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów w danym roku akademickim studia nie zostaną uruchomione).

Dokumentacja konieczna przy ubieganiu się o przyjęcie na studia:

karta kandydata
podanie o przyjęcie na studia
kwestionariusz osobowy
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wydany przez Uczelnię
1 fotografia (format legitymacyjny)
dowód wpłaty

Informację o zakwalifikowaniu na studia kandydaci otrzymają po zamknięciu listy przyjętych do końca września bieżącego roku.